Schout Planten Nieuws

23 december 2020

Inlevertijden: 2021

In verband met corona hanteren we ruimere terugbrengtijden

Wo 6 januari 10:00 - 12.00 en 13:30 – 16:00 uur
Za 9 januari  10:00 - 12.00 en 13:30 – 16:00 uur

Zorg bij het inleveren dat uw label al stevig aan de boom hangt, zodat de boom herkenbaar is en het inleveren makkelijk kan verlopen.

  

28 oktober 2020

Petitie aangeboden

Gisteren is de petitie (428 keer ondertekend) aangeboden aan de gemeenteraad.

Onze dank voor deze steun en voor de vele stimulerende rechtstreekse reacties!

  

30 september 2020

Biologische teelt en kerstbomen hergebruik
For English see below

Als vervolg op onze mail van 10 juni Informeren we u over de huidige stand van zaken.

Zoals eerder benoemd rekenden we al jaren op een loods. Nu dat er voorlopig niet in zit blijven we te afhankelijk van weer en wind, missen we opslag van hulpmateriaal, werktuigenstalling, schuilruimte, etc. waarmee de omstandigheden verre van ideaal zijn.

Na lang wikken en wegen nemen we het moeilijke besluit onze activiteiten op dit moment in te krimpen.
Concreet betekent dit dat we wel kerstbomen verkopen, ook de adoptie mogelijkheid bieden, maar bomen niet meer bezorgen en ophalen. Hiermee hopen we zoveel mogelijk klanten te blijven bereiken, het hergebruik van kerstbomen te stimuleren en het voor ons beter werkbaar te maken.

Er is een kans dat de gemeenteraad hun, nog steeds niet uitgevoerde, amendement uit 2009 weer oppakt. Toen gaven de raadsleden unaniem aan B&W de opdracht een loods te bestemmen op ons biologisch gecertificeerd terrein.
We verwachten en hopen weer dezelfde steun als in 2009 van de gemeenteraadsleden.

Na de vorige mailing kwamen er veel vragen van adoptiefamilies over hoe men ons kon ondersteunen. Door een klant is een online petitie gestart met het doel het amendement van de gemeenteraad echt te realiseren en daarmee de activiteiten onverminderd voort te kunnen zetten.

Via de petitie geeft u uw steun ten behoeve van het voortzetten van alle activiteiten van biologische boomkwekerij Schout Planten.De opstellers adviseren in de petitie (bij de bevestiging, onder functie) aan te geven dat u meedoet met adoptie kerstbomen.
Link naar petitie: Klik Hier
Bij voorbaat dank voor het ondertekenen van deze petitie en/of andere support.

Ondertussen proberen wij de biologische teelt in leven te houden en het biologische telen van bomen te blijven stimuleren.
Het zou jammer zijn het biologisch gecertificeerde terrein gangbare landbouwgrond te laten worden.
 
Met vriendelijke groeten
Schout Planten 

To: Christmas tree adoption families

Biological cultivation and recycling of Christmas trees

We would like to inform you about the current situation following our mail of June 10th

As we have said before we were counting on a barn for several years. It is at the moment not realistic to do this and therefore we are dependent on having good weather. We do not have the room to store our tools, shelter for materials, tractor and other agricultural implements, etc. with which makes the circumstances far from ideal.

After much deliberation we make the difficult decision to downsize our activities at the moment.
Specifically it means that we continue selling Christmas trees, also offering the recycling service, but will no longer deliver and pick up the trees.
With this we hope to continue to reach as many customers as possible, stimulate recycling and make it more workable for us.

There is a chance that the village council will again pick up their not yet implemented, 2009 amendment. The councillors had then unanimously gave permission to B&W (Mayor and Council members) to allow the build of a barn on our organic certified site.
We expect and hope their support now just as in 2009.

After the previous mail many questions arose about how to support us.
An online petition has been started by a client with the aim of realising the amendment by the city council and thus be able to continue our activities unabated.

Through the petition you can give your support for the continuation of all our activities in the organic nursery Schout Planten.

Link: Click here

Thank you in advance for your support

Meanwhile we will try to keep organic cultivation alive and continue to promote the organic cultivation of trees.

It would be a shame to allow the organically certified site to become mainstream agricultural land.

Kind regards, Schout Planten 

28 mei 2020

Graag houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen "Schout planten"

Met onze hobbymatige manier van kweken tonen we al ruim 20 jaar aan dat het biologisch telen van planten mogelijk is. Dit werd en wordt door de gemeenteraad van Waalre gewaardeerd en ze hebben om deze reden besloten een loods op te nemen in het bestemmingsplan passend bij ons hobbymatig kwekerijtje voor opslag van gereedschappen, materiaal en een schuilplek.
Vanaf 2013 heeft de gemeente afgestemd met de provincie en in 2017 heeft de gemeenteraad een loods vastgesteld voor het hobbymatig gebruik, waar we heel blij mee waren.
Helaas heeft de provincie beroep aangetekend en zijn hun juristen tot aan de Raad van State gegaan om de loods tegen te houden. De provincie hanteert het argument dat er dan een nieuw agrarisch bedrijf zou ontstaan. Onze hobbymatige activiteit en intentie om op kleine schaal het biologisch kweken van planten te stimuleren, inclusief het hergebruiken van kerstbomen (adoptie) speelt bij de provincie geen rol.
Het is voor ons onbegrijpelijk dat de provincie juridische procedures opstart tegen de gemeente in plaats van gezamenlijk tot een oplossing te komen en deze verspilling van tijd en geld te voorkomen.
Voor ons betekent dit dat onze hoop op een nette loods weg is. Hierdoor zien we ons genoodzaakt de activiteiten in te krimpen want zonder een loods blijven we te afhankelijk van weer en wind en is de huidige inspanning voor ons niet langer vol te houden.

Komende periode denken we ook na over: hoe en wat met het hergebruik van kerstbomen.